Региональное агенство стратегической аналитики

Архив автора %s www.xmc.pl

Czym są portale internetowe ?

W przeszłości portale internetowe były uważane za internetowe serwisy informacyjne, które rozszerzały różne funkcje Internetu i świadczone były pod jednym adresem internetowym np. XMC.pl Portal Informacyjno Edukacyjny. W zamyśle twórcy ma to zachęcić użytkowników do ustawienia adresu portalu jako strony głównej w przeglądarce internetowej i traktowania go jako portalu do Internetu. Tak rozumiany portal zawiera informacje, które mogą zainteresować szerokie grono odbiorców. Przykładami zawartości portalu są: działy aktualnych wiadomości, prognozy pogody, katalogi stron internetowych, czaty, fora dyskusyjne, mechanizmy wyszukiwania informacji we własnych lub zewnętrznych zasobach internetowych (wyszukiwarki internetowe). Ponadto portal może świadczyć bezpłatne usługi, takie jak poczta elektroniczna. Wśród technologii wykorzystywanych w serwisie występują następujące różnice: nadać cechy osobiste Szukaj notyfikować współpracować Zezwolenie na pracę podanie infrastruktura Integracja.

Rodzaj portalu Portal horyzontalny — prezentuje najszerszy zakres tematyczny. Celem jest wygenerowanie jak największej liczby wyświetleń reklamy. Wortal, portal wertykalny, portal tematyczny (ang. portal wertykalny) – specjalistyczny portal publikujący informacje z dziedziny o podobnej tematyce, np. samochody, muzyka, filmy, programy komputerowe. Zawartość portalu tematycznego (vortale) dotyczy tylko wybranego tematu. Nazwa vortal ma kontrastować z konwencjonalnymi portalami, obejmującymi szeroki zakres tematyczny (horyzontalny), podkreślając jednocześnie wyższą jakość dostępnych zasobów, jednak nie została ona powszechnie przyjęta. Enterprise Portal – rozbudowana witryna firmowa, która łączy ekstranety i bogactwo informacji dla klientów i ich usług.

Portale informacyjne – dostarczają informacji ze świata, regionów lub poruszają konkretną tematykę zawodową. W pewnym sensie są to przenoszenie gazet, tygodników czy miesięczników na platformy elektroniczne o większej liczbie wydań. Można rozróżnić portale lokalne i ogólnopolskie lub portale poświęcone kobietom lub mężczyznom. Portale serwisowe – w większości przypadków będą udostępniać wyceny od firm usługowych. Charakteryzują się dużą ilością informacji o ofercie i samej firmie. Portal produktowy – znany również jako platforma e-commerce. Są to sklepy internetowe, które oferują różnorodne produkty dostarczane do Twoich drzwi. Sieci społecznościowe – służą do budowania sieci i relacji społecznych. Portal ogłoszeniowy — umożliwia publikowanie i przeglądanie reklam. Portal muzyczny — umożliwia słuchanie i udostępnianie muzyki (zwykle za opłatą), aby włączyć więcej funkcji. Portal rozrywkowy – zapewnia szerokie rozumienie rozrywki: muzyka, gry, ciekawe zdjęcia i filmy.

Polish News System www.xmc.pl

Information portals and vortals what are they characterized by?

In the past, portals were considered network news sites that extend News News . The intention of the creator is to encourage users to set the portal address as the home page of the web browser and treat it as an internet portal. The portal understood in this way contains information that may be of interest to a wide audience. Examples of portal content are: news columns, weather forecasts, website catalogs, chats, forums and mechanisms for finding information in oneself or external internet resources (internet search engines). In addition, the portal website may also provide free services such as e-mail. There are the following differences between the technologies used on the website: Make personal features to search and notify about application infrastructure integration for collaborative work permits. Portal type Horizontal portal — presents the broadest range of topics. The goal is to get as many ad impressions as possible. Vortal, vertical portal, thematic portal (vertical portal) — a portal designed to publish information on similar topics, such as cars, music, movies, computer programs. The content of the thematic portal (vortale) is only relevant to the selected topic. The name of the vortal is to contrast with traditional portals, covering a wide thematic (horizontal) range, emphasizing the higher quality of available resources, but it has not been widely adopted. Enterprise Portal — an extensive company website that combines extranets and a wealth of information about customers and their services. Portal type Level portal — presents the broadest range of topics. The goal is to get as many ad impressions as possible. Vortal, vertical portal, thematic portal (vertical portal) — a portal designed to publish information on similar topics, such as cars, music, movies, computer programs. The content of the thematic portal (vortale) is only relevant to the selected topic. The name of the vortal is to contrast with traditional portals, covering a wide thematic (horizontal) range, emphasizing the higher quality of available resources, but it has not been widely adopted. Enterprise Portal — an extensive company website that combines extranets and a wealth of information about customers and their services. Education is our message and didactics are our idea … Visit Our Website: www.xmc.pl Educational Blogswww.xmc.pl Educational Blogs